רועים בני שבט הבחטיארי מצפון איראן, לבושים בגלימות הצמר הכבדות שלהם לקראת גֵז הכבשים, סביבות 1952